ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemene inleiding

 1. De algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn automatisch van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, orders, overeenkomsten en leveranties met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door RENOPRAX aan de Klant (de "Diensten").
 2. Door gebruik te maken van de Diensten van RENOPRAX of door akkoord bij een offerte gaat u (hierna de "Klant" of "u") akkoord met deze Voorwaarden en bent u een partij bij deze Voorwaarden.
 3. De onderhavige Voorwaarden, het anti-spambeleid, het privacybeleid en het beleid voor aanvaardbaar gebruik vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen RENOPRAX en de Klant (de "Overeenkomst").


2. Wijzigingen in of afwijkingen van de Voorwaarden

 1. RENOPRAX kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen door de herziene Voorwaarden op zijn website te publiceren. RENOPRAX zal u hiervan op de hoogte brengen door een kennisgeving te versturen naar het aan uw account gekoppelde e-mailadres of door middel van een kennisgeving via zijn Diensten. Tenzij anders vermeld in deze kennisgeving, zullen de herziene Voorwaarden met onmiddellijke ingang van kracht zijn en zal uw voortgezette toegang tot en gebruik van de Diensten nadat de kennisgeving aan u is verstrekt, gelden als uw aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden. Als u het niet eens bent met de gewijzigde Voorwaarden, dient u de toegang tot en het gebruik van de Diensten te staken.
 2. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn uitsluitend afdwingbaar ten opzichte van RENOPRAX indien RENOPRAX deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. In een dergelijk geval blijven de overige Voorwaarden van toepassing. De Klant kan met betrekking tot toekomstige diensten geen rechten ontlenen aan eerder overeengekomen afwijkingen.


3. Overeenkomst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten bent u verplicht het aannemerscontract te tekenen. U dient betrouwbare, precieze, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals verzocht in het identificatieonderdeel. Als onderdeel van de registratieprocedure moet u een naam en handtekening opgeven.


4. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant dient te allen tijde te goeder trouw met RENOPRAX samen te werken om de levering van de Diensten mogelijk te maken.
 2. De Klant dient de Diensten te allen tijde te laten uitvoeren overeenkomstig het beleid voor aanvaardbaar gebruik.
 3. De Klant dient de Diensten te allen tijde te laten uitvoeren overeenkomstig alle geldende wettelijke bepalingen.
 4. Indien de Klant zijn of haar verplichtingen op grond van artikel 4 niet nakomt, stemt hij of zij ermee in alle kosten en lasten te dragen die worden gemaakt in verband met de door RENOPRAX verrichte extra diensten of handelingen die nodig zijn om kwesties op te lossen die het gevolg zijn van de niet-nakoming door de Klant van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel.


5. Beëindiging, annulering en opschorting

 1. RENOPRAX kan zonder voorafgaand beroep op de rechtbank en zonder enige nadere ingebrekestelling naar eigen inzicht de verstrekking van één of meer Diensten opschorten of deze Overeenkomst beëindigen, indien de Klant één of meer onbetwiste uit hoofde van de Overeenkomst aan RENOPRAX verschuldigde bedragen niet op tijd heeft betaald en een dergelijk verzuim niet binnen tien (7) werkdagen na een schriftelijke aanmaning door RENOPRAX heeft hersteld.


6. Vertrouwelijke informatie

 1. Onder "Vertrouwelijke Informatie" wordt verstaan alle informatie in enigerlei vorm die in het kader van deze Overeenkomst of orders op grond van deze Overeenkomst door of namens een partij aan de wederpartij bekend wordt gemaakt of beschikbaar wordt gesteld.
 2. Beide partijen mogen Vertrouwelijke Informatie uitsluitend bekendmaken en beschikbaar stellen aan werknemers en onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst en mits zij gehouden zijn aan diezelfde in dit artikel beschreven verplichting tot vertrouwelijkheid. Dergelijke bekendmakingen moeten altijd strikt op basis van het "need to know"-beginsel worden gedaan.
 3. Artikel 6 blijft na beëindiging van deze Overeenkomst gedurende een termijn van twaalf (12) maanden van kracht.


7. Aansprakelijkheid

 1. RENOPRAX heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor content (al dan niet van derden) die via zijn Diensten beschikbaar is of aan zijn Diensten gekoppeld is en onderschrijft dergelijke content niet. 
 2. RENOPRAX garandeert niet dat de functies die onderdeel uitmaken van de Diensten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Hoewel RENOPRAX zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat de Diensten volledig zijn getest, is RENOPRAX in geen geval aansprakelijk jegens de Klant of derden voor schade, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, onderbrekingen van de dienstverlening ten gevolge van omstandigheden waarop RENOPRAX geen invloed heeft, gederfde winst, gemiste besparingen of andere incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade voortvloeiende uit de werking of het niet kunnen leveren van diensten.
 3. RENOPRAX aanvaardt geen aansprakelijkheid door de Klant of zijn of haar gelieerde ondernemingen geleden gevolgschade of -verliezen of indirecte schade of verliezen, zoals, in voorkomende gevallen, verlies van materialen of schade door derden.
 4. De totale aansprakelijkheid van elk van de partijen jegens de wederpartij voor enigerlei schade, zal beperkt blijven tot het totale bedrag dat de Klant voor de Diensten heeft betaald gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de schade is voortgevloeid mits ernstige bewijslast.


8. Vrijwaring

 1. Op verzoek van RENOPRAX stemt u ermee in RENOPRAX en zijn werknemers te verdedigen tegen en vrijwaren voor vorderingen die voortvloeien bij het leveren van de Diensten door of namens de Klant, uit de niet-naleving van de Voorwaarden door de Klant, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, vorderingen in verband met schending van de algemene voorwaarden, verduistering van bedrijfsgeheimen, laster, smaad, intimidatie, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of fraude. Bij het niet naleven van deze vrijwaring zal er worden overgegaan tot proces verbaal door de politie.


9. Overmacht

 1. Gevallen van overmacht ontheffen elk van de partijen, zolang een dergelijk geval van overmacht voortduurt, van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst waarvan de nakoming onmogelijk of onuitvoerbaar is geworden, mits de desbetreffende partij de wederpartij hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt en de overmacht beschrijft en de nakoming van de desbetreffende verplichtingen onmiddellijk hervat wanneer en voor zover het geval van overmacht ophoudt te bestaan. De partijen mogen deze Overeenkomst door opzegging beëindigen indien de uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht gedurende een periode van meer dan dertig (30) werkdagen opgeschort blijft.
 2. Geen van de partijen heeft het recht schadevergoeding te eisen in verband met de niet-naleving door de wederpartij van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van overmacht, wel indien kwaad opzet van toepassing is. Desbetreffende overmacht dient schriftelijk bewezen te worden.


10. Overdracht

 1. De rechten uit hoofde van deze Overeenkomst mogen niet door u of uw bedrijf worden overgedragen of toegewezen.
 2. RENOPRAX heeft het recht om de rechten uit hoofde van deze Overeenkomst aan derden over te dragen of toe te wijzen.


11. Diversen

 1. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank definitief ongeldig, niet-afdwingbaar of anderszins in strijd met de wet en de billijkheid wordt verklaard, komen de partijen overeen dat een dergelijke bepaling zal worden uitgelegd, beperkt, aangepast of, indien nodig, vernietigd, voor zover dit nodig is om de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid ervan op te heffen, en dat de andere bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht zullen blijven.
 2. Onverminderd artikel 2.2 zijn verklaringen van afstand, wijzigingen of aanpassingen van het bepaalde in deze Overeenkomst uitsluitend van toepassing indien zij door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Niet-uitoefening of opschorting van de uitoefening van rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen uit hoofde van deze Overeenkomst zal niet worden uitgelegd als verklaring van afstand van dergelijke rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen.


12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

 1. Op deze Voorwaarden en alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst zullen worden onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.Klanten gaan automatisch akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden bij het akkoord gaan van een offerte.